Etik

För många företag, stora som små, blir det allt mer viktigt att gentemot sina kunder och leverantörer visa att man respekterar olika länders legala krav jämte internationella organisationers syn på grundläggande rättigheter. Vid val av leverantör är detta mycket viktigt.

Ladda gärna ner vår informationsfolder om vårt arbete med etik och miljö.

Social uppförandekod för leverantörer

För Textilgrossisten Hefa ABs del är det viktigt att ta ansvar för vår verksamhet i såväl Europa som övriga världen. Vi klargör och visar vår etiska och moraliska ståndpunkt i alla lägen, vilket vi också är fullt övertygade om borgar för långsiktig utveckling och goda affärer.

Denna uppförandekod appliceras på alla fabriker som är inblandade i produktionen av Textilgrossisten Hefa AB produkter. Köparen är i detta fall Textilgrossisten Hefa AB, TGH, och produkterna ingår i TGH’s varumärken: Cottover®, D.A.D Sportswear, Graphix, Grizzly och No Problem. Samtidigt som TGH är medveten om de olika legala och kulturella förhållanden som fabriker verkar i runtom i världen, så visar denna uppförandekod baskraven som alla fabriker måste uppfylla för att få göra affärer med TGH.


1. Generella principer och legala krav
 

Fabriker som tillverkar produkter åt TGH ska verka i enlighet med respektive lands lagstiftning, regler och förordningar, såsom arbetsrätt, arbetsmiljöförordningar, krav på miljöutsläpp och rening etc. samt med andra tillämpliga lagar, regler och förordningar.

 • Fabrikerna ska verka i enlighet med alla tillämpliga lagar och regler, inklusive de relaterade till arbetskraft, arbetares hälsa och säkerhet.

 • Fabrikerna ska ge TGH och/eller någon av dennes representanter obegränsad åtkomst till sina inrättningar och till alla relevanta dokument vid all tid, oavsett om varsel avseende besöket har skett i förväg av TGH.

   

2. Diskriminering

Fabriker ska anställa arbetare på grundval av deras förmåga att utföra jobbet, och aldrig på grundval av deras personliga karaktärsdrag eller övertygelser.

 • Fabrikerna ska anställa arbetare utan någon som helst hänsyn tagen till ras, hudfärg, kön, nationalitet /etnisk bakgrund, religion, sexuell läggning, ålder, graviditet, civilstånd eller annat karaktärsdrag.

   

 3. Barnarbete

Fabriker ska inte nyttja barnarbete, vilket strider mot tillverkarlandets egna lagar eller mot Förenta Nationernas konvention om Barns Rättigheter.

Fabriker uppmuntras till att utveckla en lagenlig arbetsplats med lärlingsprogram för arbetarnas utbildningsnytta, förutsatt att alla medverkande uppfyller de lagliga minimum-ålderskraven.

 • Varje anställd arbetare hos fabriken ska uppfylla det tillämpliga minimum-ålderskravet.

 • Fabrikerna följer alla tillämpliga barnarbetslagar, inklusive de relaterade till anställning, löner, arbets timmar, övertid och arbetsvillkor.

 •  Fabriken ska upprätthålla officiell dokumentation över varje arbetare som verifierar arbetarens födelsedatum.

   

 4. Löner och arbetstider

Fabriker ska bestämma arbetstider, löner och övertidsersättning i enlighet med alla tillämpliga lokala lagar. Arbetare ska betalas åtminstone den lagliga minimumlönen eller en lön som motsvarar lokal branschstandard, vilkendera som är störst. Det är underförstått att övertidsarbete ofta krävs inom klädesproduktion, men fabriker ska utföra arbetet för att begränsa övertid till en nivå som försäkrar humana och produktiva arbetsförhållanden.

 • Arbetare betalas som minst den lagliga minimilönen eller enligt den lokala branschstandarden, vilkendera som är högst.

 • Fabriken betalar övertidsersättning som uppfyller alla lagliga krav eller den lokala branschstandarden, vilkendera som är högst.

 • Fabriken kräver inte, regelbundet enligt schema, en arbetsvecka som överstiger 60 timmar.

 • Arbetare har minst en ledig dag per arbetsvecka på sju dagar.

 • Fabrikerna tillgodoser betald semester, sjukersättning, mammaledighet eller andra lagstadgade helg dagar eller vad som motsvarar den lokala branschstandarden, vilkendera som är störst.

 •  Fabrikerna tillgodoser arbetarna med lönebesked för varje period, vilket inkluderar antal arbetade dagar, lön eller ackordslön per dag, övertidstimmar och övertidsersättning, bonusar, underhåll samt lagliga kontraktsavdrag, om några finns.

   

 5. Arbetsvillkor

Fabrikerna måste behandla alla arbetare med respekt och värdighet och ge dem en säker och hälsosam omgivning. Fabrikerna ska rätta sig efter alla tillämpliga lokala lagar och bestämmelser gällande arbetsvillkor. Fabrikerna ska inte använda kroppsaga eller någon annan form av fysiskt eller psykiskt tvång. Fabrikerna måste vara tillräckligt upplysta och ventilerade.

 •  Fabriken sysselsätter sig inte med eller tillåter fysiska handlingar för att straffa eller tvinga arbetare.

 • Fabriken sysselsätter sig inte med eller tillåter psykiskt tvång eller någon annan form av icke-fysisk misshandel, inklusive våldshot, sexuella trakasserier, eller annan misshandel.

 • Fabriken rättar sig efter alla tillämpliga lokala lagar gällande arbetsvillkor, inklusive arbetarnas hälsa och säkerhet, sanitär utrustning, brandsäkerhet, riskskydd och elektrisk, mekanisk och strukturell säkerhet.

 • Fabriken är tillräckligt ventilerad; det finns fönster, fläktar och/eller air condition och/eller värmeelement i alla arbetsområden för tillräcklig cirkulation, ventilation och temperaturkontroll.

 • Det finns tillräckliga, tydligt utmärkta utgångar som möjliggör en metodisk utrymning av arbetare vid brand eller andra nödlägen; Utgångar hålls fria från hindrande föremål och förblir tillgänglig och olåst under alla arbetstimmar.

 • Brandsläckare kontrolleras och fylls på regelbundet och förvaras synliga och tillgängliga för alla arbetare.

 • Fabrikerna tillgodoser lämpligt dricksvatten till alla arbetare och tillåter rimlig tillgång till detta under arbetsdagen.

 • Fabrikerna underhåller under arbetstimmarna rena och sanitära toaletter och har lämpliga restriktioner gällande dess användning.

   

 6. Associationsfrihet

Arbetare har möjlighet att gå med i valfria föreningar. Fabriker får inte hindra arbetare som lagligt och stillsamt vill bilda föreningar, organisera sig eller förhandla kollektivt. Beslutet att göra det eller inte ska fattas uteslutande av arbetarna.