Socialt ansvar

Vi är medvetna om de sociala utmaningar som kan finnas i en global leverantörskedja. Många av de utmaningar som finns i olika produktionsländer beror på fattigdom och bristande välfärdssystem

 

Vi är måna om att behandla såväl våra egna anställda som fabriksarbetare ansvarsfullt och med respekt. Genom besök och samtal kan vi upptäcka eventuella brister i tid och skapa långsiktiga relationer med våra leverantörer för att bemöta dem. Bra leverantörer är en viktig del av vår konkurrenskraft och därför är vi måna om att deras verksamhet fungerar på ett bra sätt. Det vinner alla på.

 

Samtliga leverantörer för TGHs varumärken måste underteckna vår uppförandekod. Uppförandekoden är en slags policy där de grundläggande kraven på arbetsförhållanden fastställs och ligger till grund för hur arbetet i leveranskedjan hanteras, genomförs och stöds. Vår uppförandekod kommer från amfori BSCI, där New Wave Group är medlemmar, och bygger på internationella ramverk som exepelvis ILO-konventionerna och FNs deklaration om mänskliga rättigheter. Koden omfattar bland annat:

 

  • Krav att följa gällande lagstiftning
  • Förbud mot barnarbete och tvångsarbete
  • Förbud mot diskriminering
  • Regler om löner och ersättning
  • Krav gällande hälsa, arbetsmiljö och miljö
  • Rätt till facklig anslutning

 

Om brister uppdagar försöker TGH i första hand förmå leverantörerna att rätta till bristerna. Tillsammans med leverantören sätts en tidsplan upp för förbättringsarbetet. Om leverantören inte uppfyller de uppsatta åtgärdskraven avbryts samarbetet.

 

För mer information om uppförandekoden, besök amfori BSCIs hemsida: http://www.amfori.org/content/amfori-bsci